Početak pretraživanja

Broj patentnog dokumenta (npr. "RS 20150543")

Broj prijave (npr. "RS 20150543")

MKP simbol (npr. "H02K 7/18")
Datum objavljivanja


            i

Vrsta

 Selektuj sve vrste dokumenata
 A1 (pat. prijave sa reš.izv.)  A/A2 (pat. prijave bez reš.izv.)  A3 (rešeršni izveštaji)
 B/B1 (patenti)  U/U1 (mali patenti)
     

O Serveru objavljenih patentnih dokumenata


Footer